دسته بندی سیگنال ها :


نوع سیگنال


زمان ثبت سیگنال


مدت انتظار سیگنال

از 0 تا 12 ماه